Calendar

, Lychpit Community Hall, Monday 27 Nov, Partially Booked,
10:00 to 12:45
17:00 to 18:15
18:45 to 21:00
, , Tuesday 28 Nov, Partially Booked,
09:30 to 12:00
14:00 to 15:00
18:00 to 19:30
20:00 to 21:00
, , Wednesday 29 Nov, Partially Booked,
11:00 to 13:30
16:15 to 20:15
, , Thursday 30 Nov, Partially Booked,
09:30 to 11:30
13:00 to 14:15
16:00 to 20:30
, , Friday 01 Dec, Partially Booked,
12:15 to 13:30
17:30 to 21:00
, , Saturday 02 Dec, Partially Booked,
11:00 to 15:00
, , Sunday 03 Dec, Partially Booked,
09:30 to 10:30
11:00 to 14:00
, Pavilion Tea Room, Monday 27 Nov, Partially Booked,
09:30 to 10:30
, , Tuesday 28 Nov, Partially Booked,
09:45 to 10:45
19:30 to 21:30
, , Wednesday 29 Nov, Available,
, , Thursday 30 Nov, Partially Booked,
09:30 to 10:30
, , Friday 01 Dec, Partially Booked,
09:30 to 10:30
, , Saturday 02 Dec, Available,
, , Sunday 03 Dec, Available,